Topografia

Delintop és una empresa de serveis topogràfics, que aplica solucions professionals per al desenvolupament dels objectius dels nostres clients.

La nostra empresa està especialitzada en el desenvolupament de tota mena de treballs i projectes d’Autocad i MDT per a arquitectura i enginyeria.

Els nostres principals serveis en topografia són:

Aixecaments topogràfics

És un procés de recopilació de dades detallades sobre la forma i les característiques de la superfície. L’objectiu principal d’un aixecament és crear mapes topogràfics precisos que representin el terreny i les característiques de l’entorn de manera tridimensional.

Delintop utilitza les tècniques de la topografia clàssica, convencional, sistemes de posicionament per satèl·lit, xarxes GNSS, equips GNSS, estacions totals, nivells i altres tècniques.

 

The surveyor is shooting at a building site

Amidaments de parcel·les i solars

Realitzem amidaments de parcel·les rústiques i urbanes. Amb les dades
preses a camp, obtindrem un informe i uns plànols que ens definiran la superfície real de la parcel·la, situació i límits.         Aquesta superfície ens resultarà útil per a possibles compravendes, segregacions,agregacions, agrupacions de la nostra parcel·la o parcel·les veïnes.

parisolar

Replanteig i anivellament de construccions i terrenys

El replanteig i l’anivellament són dues etapes essencials en la construcció i el desenvolupament de terrenys que es realitzen després d’un aixecament topogràfic i abans de l’inici de la construcció real.
Tots dos processos són fonamentals per a
assegurar la precisió i la qualitat en la construcció d’edificis,
carreteres, infraestructures i qualsevol altre projecte que involucri el
desenvolupament del terreny.
Site engineer operating his touch screen controller instrument during roadworks. Builder using touch screen controller to control total positioning station tachymeter on construction site

Replanteig

 • El replanteig és el procés de marcar sobre el terreny les
  ubicacions precises de les estructures.
 • Aquest procés implica la transferència de les coordenades i
  dimensions del disseny des dels plànols a la superfície del terreny.
 • El replanteig assegura que la construcció es realitzi de manera
  precisa i d’acord amb el disseny aprovat.
replanteo-topografia

Anivellació

 • L’anivellament és el procés d’ajustar l’altitud o elevació del terreny
  per a aconseguir la inclinació o pendent requerida per al
  projecte.
 • En l’anivellament, es determina el punt de referència més
  baix o l’elevació base des de la qual es mesura l’altitud d’altres
  elements del projecte.
   S’utilitzen eines com nivells  digitals, làseri estacions totals per a mesurar les diferències d’elevació en el terreny..
Surveyor engineer with theodolite transit equipment at construction site outdoors during surveying work

Cubicacions i moviments de terres

La cubicació i els moviments de terres són processos relacionats amb el
mesurament i manipulació de volums de terra durant projectes de construcció, excavació, mineria, obres civils i altres treballs que involucren canvis en la topografia del terreny.

cubicosymovimientos

Cubicació

La cubicació es refereix al càlcul dels volums de terra que han de ser excavats o emplenats en un lloc de construcció o projecte.

 • Aquest procés implica l’amidament precís de les àrees del terreny,
  altituds i pendents utilitzant tècniques topogràfiques i eines com a estacions totals, GPS i programari de topografia.
 • La informació topogràfica recollida s’utilitza per a determinar la quantitat de material que s’ha de moure.
MDT_Cúbico tierras

Moviments de terres:

 • Els moviments de terres es refereixen a l’acció física de desplaçar i redistribuir volums de terra en el lloc de construcció per a aconseguir la topografia desitjada.
 • Això pot incloure l’excavació per a fonaments, rases, pous o altres fins, així com el reblert per a anivellar, elevar o construir terraplens.
Movimiento de tierras

Arxius GML

A Espanya, el cadastre és una entitat que s’encarrega de la gestió i registre de la propietat immobiliària i la valoració dels béns immobles. Per a representar i gestionar les dades cadastrals, s’utilitza una normativa i format específic anomenat GML Inspire.
S’utilitza per a estandarditzar la representació de la informació cadastral i geoespacial a Espanya.

Algunes de les característiques i usos del GML inclouen:

– Representació de parcel·les cadastrals.
– Dades de propietaris i construccions.
– Valoració cadastral.
– Interoperabilitat entre administracions.

Catastro-GML
Més serveis
Contacta per a més informació